21 Δεκεμβρίου 2021 – 30 Μαρτίου 2022

Καθώς η πανδημία του νέου κορωνοϊού είναι ακόμη σε εξέλιξη και για την προστασία της δημόσιας υγείας, η είσοδος στις εγκαταστάσεις του Ε.Ε.Ι. επιτρέπεται μόνον με την επίδειξη του πιστοποιητικού πλήρους εμβολιασμού ή βεβαίωσης πλήρους κάλυψης  - ανάρρωσης και εμβολιασμού SARS-Cov-2 εφόσον έχουν παρέλθει 14 ημέρες από την ολοκλήρωσή του (από τη μοναδική δόση μονοδοσικού εμβολίου ή τη δεύτερη δόση όταν πρόκειται για εμβολιασμό που ολοκληρώνεται σε δύο δόσεις ή τη μία δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό) ή πιστοποιητικού νόσησης, που εκδίδεται και ισχύει σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως δεκαεπτά (17) ετών που επισκέπτονται την Έκθεση εκτός πλαισίου οργανωμένης διδακτικής επίσκεψης με τη σχολική τους μονάδα, δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self – test) που έχει πραγματοποιηθεί έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την επίσκεψη στο χώρο.

Για τις οργανωμένες ξεναγήσεις σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τυγχάνουν εφαρμογής τα κατά περίπτωση ισχύοντα μέτρα προστασίας κατά του κορωνοϊού και της περαιτέρω διασποράς του, που αφορούν στα σχολεία και τις λοιπές εκπαιδευτικές δομές.

Η σχετική εσωτερική πολιτική του Ε.Ε.Ι. προσαρμόζεται διαρκώς, σύμφωνα με την πορεία των επιδημιολογικών δεδομένων και τις εκάστοτε οδηγίες και κατευθύνσεις της Πολιτείας.

As the new coronavirus pandemic is still ongoing, in order to protect public health, entry to HAEF facilities is permitted only upon presentation of a certificate of SARS-Cov-2 full vaccination or certificate of full recovery and vaccination that indicates that at least 14 days have elapsed since the completion of the vaccination (one dose of the single dose vaccine or the second dose of the two-dose vaccine or a single dose for those that have recovered from coronavirus) or certificate of recovery that has been issued and is valid in accordance with the prevailing provisions. Minors four (4) to seventeen (17) years of age who visit the Exhibition outside the

framework of an organized tour with their school unit may, instead, submit a negative self-test statement that has been carried out no more than twenty-four (24) hours prior to the visit.

For organized, guided tours by primary and secondary schools, provisions governing protective measures

against the spread of coronavirus applicable to schools and educational facilities are in e_ect.

HAEF’s relevant internal policy is constantly adjusted in accordance with epidemiological data and the

respective, prevailing State directives.